Zelfstandigheid

Wonen in leefbare wijken, dorpen en steden

Lefier gelooft in de eigen kracht van mensen. Bewoners kunnen heel veel zelf en samen met anderen. Wij stimuleren die zelfredzaamheid. Wij geven mensen de ruimte om zelf met ideeën te komen en plannen uit te voeren. Waar nodig ondersteunen wij met tijd en middelen. Waar onze huurders ons niet nodig hebben, trekken wij ons terug. Zo kunnen we meer aandacht geven aan de groeiende groep mensen die juist moeite heeft om zelfstandig te wonen. 

Leefbaarheid

Mensen brengen een dorp of buurt tot leven. Lefier kan mensen daarbij ondersteunen. Bewoners, stichtingen en zorg- en welzijnsorganisaties die zich ook sterk willen maken  voor de sociale en fysieke leefomgeving, kunnen rekenen op een actieve bijdrage van Lefier. Het lokale bestuur en onze huurders helpen Lefier haar koers te bepalen.

Leefbaarheid zit voor een groot deel verweven in het  regulier werk. De inzet van Lefier is gericht op het voorkomen en aanpakken van overlast en het voorkomen van huurachterstanden. Jaarlijks is er een leefbaarheidsbudget beschikbaar die we in afstemming met huurdersorganisaties en gemeente inzetten per gebied. In dit hoofdstuk een aantal voorbeelden van leefbaarheidsprojecten gericht op schoon, heel en veilig.

We zien dat er steeds meer mensen met psychische problematiek in onze wijken en buurten wonen. Ook wordt de problematiek steeds zwaarder. Binnen het regulier werk is de procedure voor aanpak overlast aangescherpt en de vrijwillige en gerechtelijke gedragsaanwijzing geïntroduceerd in onze overlastprocedure.

Daarnaast hebben we de Voorzieningenwijzer geïntroduceerd. Dit om de financiële slagkracht van onze huurders te vergroten. Pilots wijzen uit dat een besparing van circa € 500 op jaarbasis haalbaar is voor onze huurders die hebben meegedaan. Dat is toch al gauw een besparing van een maandhuur. In een aantal gemeenten is de voorzieningenwijzer al onderdeel van het reguliere beleid. Dat is uiteindelijk de doelstelling voor ons hele werkgebied.

Emmen

Aanleg achterpadverlichting Emmermeer

In 2018 startte de wijkvereniging Emmermeer met de aanleg van achterpadverlichting  met als doel het veiliger maken van de wijk. Gekozen is voor duurzame verlichting die werkt op zonnepanelen. De achterpaden liggen voor het overgrote gedeelte achter de huurwoningen van Lefier.

Lefier werkte met de wijkvereniging samen, door hen te faciliteren in hun werkzaamheden. Zo is er aan de wijkvereniging een garagebox beschikbaar gesteld voor de opslag van materialen. Daarnaast financierde Lefier een deel van de kosten van de aanleg. Totaal heeft Lefier hiervoor € 40.000,- beschikbaar gesteld, waarvan de helft verantwoord in 2019.

De uitvoering van het project was in twee fases (gebieden) opgedeeld. Volgens plan zou in 2019 het gehele gebied van fase 2 zijn voorzien van achterpadverlichting. Helaas is dit door omstandigheden niet gelukt. In 2020 hebben Lefier en de wijkvereniging overleg over het vervolg en de afronding van het project.

Wooncomplex Acacialaan

In het wooncomplex aan de Acacialaan waren de schuttingen toe aan onderhoud. Lefier is eigenaar van deze schuttingen.  

Vrijwillige buurtbemiddeling

Vanaf 2017 participeert het gebiedsteam in het project Buurtbemiddeling Emmen. Hierover zijn afspraken gemaakt. Elk team in Emmen draagt een aandeel in deze kosten.

Aanleg achterpadverlichting Emmermeer
Aanleg achterpadverlichting Emmermeer

Groningen

Paddepoel, Lewenborg en centrum

Schilderen parkeergarage Akkerstraat

Begin 2019 hebben we de parkeergarage geverfd. We merkten dat er een wildgroei was aan fietsen, fietswrakken, afval en dergelijke. Een onprettige en onveilige situatie. Dit is namelijk ook de toegang tot het woongebouw erboven. We hebben de regels aangescherpt en een nieuwe vak indeling gemaakt. Ook ziet de garage er weer strakker en frisser uit. Door het lik-op-stukbeleid weet iedereen wat mag en wat niet en ziet het er veel netter uit.

Pilot Huisbaasje

In december hebben ruim 500 huurders in Lewenborg een aanbieding ontvangen om gratis gebruik te maken van Huisbaasje. Huisbaasje is ontwikkeld door de Consumentenbond en bestaat uit een meetset en app die bewoners kunnen helpen om energie te besparen. Via de app heeft de bewoner real time inzicht in het stroom en gasverbruik. Ook ontvangt de bewoner tips om energie te besparen. Tot slot geeft Huisbaasje een seintje als het huidige energiecontract afloopt, zoekt naar het beste aanbod van dat moment en helpt met overstappen. Dit levert een besparing op. Fijn voor de portemonnee en ook nog duurzaam.

Korrewegwijk en Zuid

Milieustratendag

Zaterdag 29 juni hebben we vanuit ons gebiedsteam een milieu-stratendag georganiseerd rondom de West Indischekade te Groningen. Samen met een aantal betrokken wijkbewoners en milieu-stewards van de gemeente hebben we ons flink ingezet. Wijkbewoners hebben massaal hun grofvuil ingeleverd en waren erg blij met deze dag. Er was een kringloopwinkel aanwezig die bruikbare spullen heeft verzameld samen met het nieuwe Groenhuis in de Korrewegwijk. Het Groenhuis wordt een plek voor wijkbewoners waar in het kader van duurzaamheid allerlei initiatieven ontwikkeld worden door en met wijkbewoners.

Initiatieven van bewoners

Er zijn een aantal initiatieven/verzoeken van bewoners uitgevoerd die betrekking hebben op aanleg kleinschalige aanpassingen in de woonomgeving. Bij de Van Iddekingeweg zijn fietsbeugels geplaatst en deze worden nu actief gebruikt door de bewoners. Aan de West-Indischekade zijn er bij 7 en aan de Javalaan bij 5 portieken een gemeenschappelijke fietsenstalling gerealiseerd en positieve communicatie aangebracht. Achter de Van Iddekingeweg gaan we een fietsenstalling plaatsen.

Studenten/Jongeren

Leveren positieve communicatie middelen

In 2020 is de transformatie van de Dragant afgerond en zijn er 314 studentenkamers opgeleverd. Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer. De keuken delen de studenten met 7 of 8 medebewoners. Op het gebied van schoon/heel en veilig waren we gewend om te communiceren op een gebiedende manier. Er werd veel gewerkt met teksten als: het is niet toegestaan dat…, het is verboden dat…..

We merken dat deze manier van communiceren niet werkt. In overleg met en op advies van een extern bureau hebben we in de Dragant communicatiemiddelen gemaakt die qua toon positiever zijn en beter aansluiten bij de belevingswereld van de student. In alle algemene ruimtes zoals de fietsenstalling, keukens en gangen zijn er borden geplaats waar we op een positieve manier een bepaalde boodschap overbrengen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het netjes houden van de keukens of over het vrijhouden van de verkeersruimtes.

Portiekafsluiting 30

Het studentencomplex aan de Nieuwstad 30 ligt midden in het centrum. De ingang van dit complex ligt wat verstopt. Het gevolg was dat er veel meldingen binnenkwamen van ernstige vervuiling voor de ingang van het complex. Ook was er regelmatig sprake van drugsgerelateerde overlast. In overleg met de gemeente is besloten om voor de ingang een extra hek te plaatsen om het bovenstaande te voorkomen. Met deze ingreep is de veiligheid en het gevoel van veiligheid toegenomen en houden we het portiek schoner.

Deelnemers milieustratendag West Indischekade Groningen
Deelnemers milieustratendag West Indischekade Groningen
Positieve communicatie voor een complex met internationale studenten
Positieve communicatie voor een complex met internationale studenten

Midden-Groningen

Stimuleren zelfredzaamheid complex ’t Hoogholt

Complex ’t Hoogholt is een wooncomplex voor senioren in het centrum van Hoogezand. Bij de 10-hoog flat van dit complex (80 appartementen) zijn drie bewoners actief met de gezamenlijke tuin vóór het complex. Ze zijn in het bloeiseizoen wekelijks twee dagdelen in de tuin actief. We waarderen en stimuleren hun inzet. Het draagt bij aan de leefbaarheid in het complex. In 2019 hebben ze ons gevraagd om een tegemoetkoming in de kosten die ze maken. We hebben (extra) tuingereedschap en de planten die ze nieuw hebben gepoot voor hen betaald. Daarnaast hebben we nog een leuk 1-2-3-tje gemaakt: Via de school voor Praktijkonderwijs hebben we twee stagelopers kunnen krijgen, die een dagdeel in de week hebben meegeholpen met de tuinwerkzaamheden. Oud leert jong! En… de drie heren (want dat zijn het) wilden ook graag de bergingen op de begane grond opknappen. Wij hebben de verf aangeboden, zij hebben de algemene ruimte bij de bergingen opgeknapt.  

Wijkteamdag Spoorstraat-Kieldiep 

Op zaterdag 25 mei hielden we onze jaarlijkse wijkteamdag. Dit jaar in aandachtswijk Spoorstraat-Kieldiep. Vooral de bewoning van de portiekflats en appartementen in het gebied heeft aandacht nodig. We riepen de bewoners op deze dag samen met ons mee te werken aan het schoonhouden van hun woning en woonomgeving. Wij -Lefier- waren druk bezig met het schoonmaken van de balkonhekken en entreepartijen. Bewoners maakten hun balkons schoon en netjes en zorgden ervoor dat de entreepartijen van rommel werden ontdaan. Daarvoor hadden we enkele afvalcontainers op herkenbare plekken in de wijk neergezet. Die waren aan het eind van de middag goed vol! Alles werd omlijst met muziek en een hapje en een drankje op het centrale punt. Als dank voor hun deelname kregen bewoners een bloembak met zaadjes om op hun balkon te hangen. Een nuttige en goed bezochte dag.  

Calamiteitenwoning Annie M.G. Schmidthof 3

Aan de Annie M.G. Schmidthof 3 in Hoogezand is een calamiteitenwoning ingericht. Vanaf september 2019 is de woning in gebruik voor huurders die om verschillende redenen tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen verblijven. Bijvoorbeeld omdat er ingrijpende onderhoudswerkzaamheden in de woning plaatsvinden of omdat door een burenruzie bewoners beter even niet naast elkaar kunnen wonen. In 2019 is van de calamiteitenwoning vijf keer gebruik gemaakt.      

Stadskanaal

Camera toezicht ’t Aailand

Naar aanleiding van diverse brandstichtingen in het pand voelden bewoners zich onveilig. Bewoners hebben gevraagd om cameratoezicht. Dit werd ondersteund door de wijkagent. Er zijn camera’s geïnstalleerd om de kansen van brandstichting te verkleinen. Tot op heden heeft dit positief uitgepakt en zijn er geen branden meer gesticht.

Achterpad Cereswijk

Na heftige regenbuien bleef er steeds water staan op het achterpad. Door dit te veranderen en het buizenstelsel van een grotere diameter te voorzien loopt het water nu beter af en zijn de problemen opgelost.

Volgend hoofdstuk: Rentmeesterschap