Bijlagen

Bijlage 1. Maatschappelijke prestaties per gemeente

  Borger-Odoorn Emmen Groningen Midden-Groningen Stads-kanaal Totaal
aantal verhuureenheden in exploitatie            
DAEB-portefeuille            
zelfstandige woningen 1.153 9.161 6.982 4.407 3.834 25.537
onzelfstandige woningen 0 0 2.484 0 1 2.485
intramuraal vastgoed 0 183 502 152 50 887
saldo woongelegenheden 1.153 9.344 9.968 4.559 3.885 28.909
maatschappelijk vastgoed 23 25 26 3 8 85
subtotaal DAEB-portefeuille 1.176 9.369 9.994 4.562 3.893 28.994
Niet-DAEB portefeuille            
zelfstandige woningen 24 240 594 65 140 1.063
parkeren 0 1.156 1.629 179 368 3.332
bedrijfsmatig vastgoed 8 156 267 3 47 481
subtotaal Niet-DAEB portefeuille 32 1.552 2.490 247 555 4.876
totaal 1.208 10.921 12.484 4.809 4.448 33.870
             
mutaties in de DAEB-woongelegenheden            
stand per 31 december 2019 1.136 9.474 9.432 4.528 3.881 28.451
nieuwbouw 18 27 587 0 0 632
aankoop 1 2 0 30 2 35
sloop/onttrekking 0 -132 -32 -1 0 -165
verkoop -1 -27 -28 -2 -1 -59
saldo overige mutaties -1 0 9 4 3 15
stand per 31 december 2019 1.153 9.344 9.968 4.559 3.885 28.909
             
aantal zelfstandige woningen naar huurprijsklasse (DAEB)            
goedkoop (≤ € 424,44) 268 2.343 2.648 1.110 983 7.352
betaalbaar - hoog (€ 597,31- € 640,14) 879 6.658 4.091 3.133 2.794 17.555
duur tot huurtoeslaggrens (€ 640,14- € 720,42) 6 159 237 161 57 620
duur boven huurtoeslaggrens (> € 720,42) 0 1 6 3 0 10
totaal 1.153 9.161 6.982 4.407 3.834 25.537
             
betaalbaarheid (zelfstandige DAEB-woningen)            
gemiddelde kale huur 506 493 461 477 492 482
gemiddelde maximale huur 767 741 672 738 735 722
huur in percentage van de maximale huur 65,9% 66,5% 68,6% 64,6% 67,0% 66,8%
huur in percentage van de maximale huur vorig verslagjaar 66,3% 68,0% 68,3% 65,1% 67,9% 67,5%
totaal verleende korting in 2019 (bedragen x € 1.000) 3.615 27.257 17.678 13.803 11.168 73.547
             
kwaliteit - planmatig onderhoud en verbetering (bedragen x € 1.000)            
casco 1.163 7.168 6.417 2.548 3.866 21.161
contractonderhoud 58 308 2.134 227 194 2.921
overig 0 3 0 0 0 3
nieuwbouw 3.090 5.862 52.109 0   61.061
nul-op-de-meter 0 17.157 0 0 0 17.157
woningverbetering 0 19.148 5.758 157 114 25.177
totaal 4.253 49.334 64.284 2.704 3.980 124.556
             
leefbaarheid uitgaven (bedragen x € 1.000)            
woonmaatschappelijk werk 22 87 214 48 25 396
aanleg/onderhoud kleinschalige infrastructuur 6 35 86 55 1 183
schone woongeving/overlast/veiligheid 36 366 376 150 222 1.150
inzet eigen medewerkers 106 883 885 427 362 2.662
totaal 170 1.371 1.561 680 610 4.392
personele inzet (in fte's) 1,2 10,4 11,5 4,5 4,2 31,8
             
ontruimingen (aantallen)            
aangezegd vanwege huurachterstand 0 44 43 24 29 140
             
ontruimingen vanwege huurachterstand 0 10 19 3 6 38
ontruimingen vanwege overlast 0 3 2 4 1 10
ontruimingen vanwege hennep/drugs 0 0 2 4 0 6
             
huisvesting statushouders (aantallen)            
taakstelling in personen 14 90 50 34 22 210
taakstelling beschikbare woningen 7 45 25 17 11 105
gerealiseerd in personen 6 70 34 32 18 160
beschikbaar gestelde woningen 1 18 19 17 6 61
             
passend toewijzen (%) 100,0% 95,3% 100,0% 98,5% 96,3% 98,5%
             
volkshuisvestelijk prestaties (aantallen)            
opgeleverde koop woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
opgeleverde huur woongelegenheden 18 27 587 0 0 632
aangekochte woongelegenheden 1 2 0 30 2 35
aangekochte niet-woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
ingrijpende verbeteringen (vanaf € 20.000) 0 23 184 0 0 207
woningen nul-op-de-meter (Stroomversnelling) 0 147 0 0 0 147
verkochte zelfstandige woongelegenheden 2 28 35 2 1 68
verkochte onzelfstandige woongelegenheden 0 0 0 0 0 0
verkochte niet-woongelegenheden 0 0 10 3 0 13
Te Woon/Koopgarant 0 0 0 0 0 0
gesloopte zelfstandige woongelegenheden 0 64 30 1 0 95
gesloopte onzelfstandige woongelegenheden 0 68 2 0 0 70
gesloopte niet-woongelegenheden 0 3 0 0 0 3