Toekomst

Sinds maart 2020 heeft Nederland te kampen met de gevolgen van het Coronavirus. Tot op heden heeft Lefier haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren van betaalbare woningen aan mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien, kunnen voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Binnen Lefier is een crisisteam samengesteld die de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis dagelijks volgt. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen om de operationele activiteiten op een veilige manier te kunnen blijven uitvoeren en gevolg te geven aan door de overheid voorgeschreven maatregelen.

In de praktijk betekent dit dat persoonlijke klantcontacten alleen nog op afspraak plaatsvinden en dat de verhuur- en verkoopprocessen maximaal gedigitaliseerd worden uitgevoerd. Bij het dagelijks onderhoud beperken we ons tot urgente meldingen die niet uitgesteld kunnen worden. De vastgoed gerelateerde processen als planmatig onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw lopen vooralsnog door met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Zolang dit is toegestaan streven we er met onze samenwerkingspartners naar deze activiteiten doorgang te laten vinden zodat een stuwmeer aan opgeschorte activiteiten beperkt kan worden.

Wat betreft de interne organisatie van Lefier hebben we het bedrijfsproject digitaal samenwerken versneld binnen de gehele organisatie geïmplementeerd. Hierdoor zijn we op dit moment goed in staat om ook vanuit huis met elkaar te blijven samenwerken. In een aantal processen is het werkaanbod door de crisis verlaagd. Daar spelen we actief op in zodat de beschikbare capaciteit binnen Lefier wordt ingezet daar waar de behoefte is. Voorbeelden hiervan zijn het versneld opstarten van een aantal bedrijfsprojecten en het inzetten van medewerkers bij het telefonisch contact met ouderen vanuit leefbaarheid. Dit is een dankbare activiteit omdat we merken dat een stukje extra aandacht aan kwetsbare groepen in deze tijd heel belangrijk is en enorm wordt gewaardeerd.

Op dit moment hebben we vooral aandacht voor crisismanagement en is het nog te vroeg voor een gedetailleerde impactanalyse. Vooralsnog verwachten wij niet dat dit invloed heeft op de financiële continuïteit van Lefier. In het jaarverslag is per paragraaf een blik vooruit beschreven op basis van de verwachtingen voor 2020, zoals die waren voordat het COVID-19 virus in Nederland uitbrak.

Lefier heeft stabiele en gespreide huurinkomsten van waaruit de reguliere exploitatielasten gedekt zijn. Alhoewel we zeker verwachten dat betalingsachterstanden zullen oplopen, is het verwachte effect hiervan op de totale kasstroom van Lefier beperkt. De economische effecten van het coronavirus zullen waarschijnlijk ook van invloed zijn op de toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie. De exacte impact op de waardeontwikkeling kunnen we op dit moment nog niet inschatten.

Omdat Lefier ook een ambitieus investeringsprogramma heeft, wat vooralsnog doorloopt, is het van belang om de financierbaarheid daarvan strak te bewaken. Onze financiële ratio’s zijn goed en bieden voldoende veiligheidsbuffers. We verwachten daarom dat het aantrekken van liquiditeiten de komende periode geen probleem zal zijn. In het geval er wel tijdelijke beperkingen bij de verkrijging van financiering gaan ontstaan, zijn we op basis van onze liquiditeitsprognose in staat om de financieringsbehoefte voor 2020 binnen de huidige kortlopende leningen en kredietfaciliteit in te vullen. Ook een rentestijging heeft op korte termijn geen significante invloed op de kasstromen van Lefier. Omdat deze crisistijd een grote impact heeft op de financiële markten en daarmee mogelijk ook op de beschikbaarheid en condities van financieringen, voeren we bij het aangaan van nieuwe omvangrijke financiële verplichtingen altijd eerst een toets op de specifieke financierbaarheid daarvan uit.

Concluderend hopen we onze dienstverlening en investeringen gedurende deze crisistijd met gepaste maatregelen en maatwerk in stand te kunnen houden.