Lefier doet ieder jaar mee aan de Aedes benchmark. Deze benchmark maakt de resultaten en de inzet van corporaties inzichtelijk en vergelijkbaar en bestaat uit vijf prestatievelden. Lefier krijgt in 2019 op hoofdlijnen dezelfde beoordeling als in 2018, waarbij een derde deel best presterende corporaties een letter A krijgen, daaronder een derde deel een B en de laatste groep corporaties een letter C.

Prestatieveld    
Huurdersoordeel Geeft inzicht in het oordeel van de huurder over de dienstverlening van de corporatie. Dit gaat over de belangrijkste contactmomenten tussen huurder en corporatie: het betrekken van een woning, het uitvoeren van reparaties en het verlaten van een woning.   C 
Bedrijfslasten Geeft inzicht in de kosten die corporaties maken om het verhuur- en beheerproces te organiseren.   C
Duurzaamheid Beschrijft de duurzaamheid van de woningvoorraad van corporaties. Hierbij is aandacht voor de energetische kwaliteit en de CO2-uitstoot.   C
Onderhoud en verbetering Geeft inzicht in de onderhoudsprestaties van corporaties. Dit wordt benaderd vanuit zowel de kwaliteit (door de huurder ervaren en technisch) als de kosten voor de instandhouding van het vastgoed.   B
Beschikbaarheid & betaalbaarheid Geeft inzicht in de bijdrage van corporaties aan het betaalbaar huisvesten van hun doelgroepen.  A


Bescheiden vooruitgang

We doen in 2019 volgens de Aedes benchmark een bescheiden stapje vooruit. Op drie subonderdelen boeken we enige vooruitgang.  De gemiddelde score van de sector is op alle onderdelen echter ook wat hoger ten opzichte van vorig jaar.  

Op de volgende sub-onderdelen, boeken we enige vooruitgang: 

  • Huurdersoordeel > Vertrokken huurders: van C naar B.  
  • Onderhoud & verbetering > technische woningkwaliteitsindex: van C naar B. 
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid > Deelscore beschikbaarheid: van B naar A.  

Op één subonderdeel was er ook een kleine teruggang, namelijk:  

  • Onderhoud & verbetering > instandhoudingskostenindex 4 jarig: van A naar B. 

De benchmark laat zien hoe Lefier op verschillende onderdelen presteert. We gebruiken deze informatie bij het bepalen van het beleid dat we willen voeren, wat uiteindelijk uitmondt in de Kaderbrief en het financieel beleidsplan. De belangrijkste reden voor Lefier om mee te doen met de benchmark is het leereffect. We willen beter worden door onszelf op diverse terreinen te vergelijken met de sector.

We zijn er trots op dat we nog steeds de hoogste score hebben op 'Beschikbaarheid en betaalbaarheid'. Betaalbaarheid en beschikbaarheid is immers het primaire doel van Lefier. Voor de scores waar we een C en een B haalden, zien we dat we beter kunnen en moeten presteren. Zo werken we op het gebied van de bedrijfslasten aan onze doorontwikkeling en daarmee aan een efficiëntere organisatie. We verwachten dat we dit vanaf 2021 in de benchmark terugzien. Op gebied van duurzaamheid scoren we nog lager, deels door het soort bezit (soms lastig te verduurzamen), maar ook omdat we de afgelopen jaren bewust voor Nul op de Meter (een 'alles of niets' aanpak) hebben gekozen. Op basis van onze portefeuillestrategie en de reeds geplande projecten en de realisatie van de verduurzaming in 2019 (zie hoofdstuk Rentmeesterschap) verwachten we een versnelde daling van de energie-index en daarmee een hogere score op het thema Duurzaamheid. Voor het thema huurdersoordeel hebben we een traject opgestart genaamd “klantgericht verbeteren”. We nemen de dienstverlening, en dan met name rond reparaties, onder de loep met als doel de klanttevredenheid te verbeteren.