Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De effectieve belastingdruk ad -1,5% wordt veroorzaakt door het onder de latente belastingvordering waarderen van tijdelijke verschillen tegen contante waarde, fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen en schattingswijzigingen op voorgaande jaren. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Aw.

De schattingswijziging van € 0,7 miljoen heeft betrekking op een herziening van de inschatting van de compensabele verliezen voor de jaren 2015 tot en met 2018. Voor het jaar 2016 is op basis van gewijzigde fiscale grondslagen een herziene aangifte ingediend. Tot en met 2015 zijn de aangiftes definitief geregeld. Voor aangiftejaar 2018 en 2019 is rekening gehouden met de concept aangifte. De aangifte 2018 zal voor 1 mei 2020 worden ingediend.

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Lefier een fiscale strategie gekozen en fiscale planning opgesteld waarbij de uitgangsposities met betrekking tot de fiscale restwaarde en afschrijvingstermijnen nog niet zijn bekrachtigd door de fiscus. Hierdoor is het mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2019 en 2018 en belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken. Lefier volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.


Onzekerheden in de fiscale VPB-positie:
De berekening van de fiscale positie per 31 december 2019 is gebaseerd op de ingediende aangiften VPB tot en met 2017. De aangiften tot en met 2015 zijn door de Belastingdienst definitief opgelegd. Met de Belastingdienst is ter zake van de aangifte 2014 en 2015 de afspraak gemaakt dat wordt opgelegd onder de voorwaarde dat er overeenstemming is over de fiscale waarderingsgrondslagen ter bepaling van de fiscale afschrijving. Uit een bespreking met de Belastingdienst blijkt dat de door Lefier gehanteerde uitgangspunten worden betwist. Het nadere overleg met de Belastingdienst zal in 2020 worden gevoerd.