De verkoopopbrengst betreft 68 zelfstandige woningen en 13 niet-woongelegenheden (2018: 67 woningen). De door verkoop in 2019 gerealiseerde waardestijging die was begrepen in de herwaarderingsreserve bedraagt € 3,7 miljoen.

Toegerekende organisatiekosten