Lefier heeft per 31 december 2019 bij de ING Bank N.V. een kredietfaciliteit ter grootte van € 40 miljoen.

Op balansdatum is € 6,5 miljoen benut van deze faciliteit. Met ingang van 1 januari 2020 is deze kredietfaciliteit verlaagd naar € 30 miljoen. Onder de aflossingsverplichtingen kredietinstellingen zijn toegelicht de aflossingsverplichtingen op leningen die vervallen binnen 1 jaar na afloop van het boekjaar. Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de langlopende schulden. Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.