Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden