De payer swap in de portefeuille wordt gewaardeerd op basis van de rentecurve per 31 december 2019, de laatste werkdag van 2019. De kasstromen van de vaste en variabele poot van de derivaat wordt gedisconteerd op basis van de zero-rentecurve per 31 december 2019. Aangezien de vaste rentecoupon van de renteswap hoger is dan de actuele rentecurve is de marktwaarde van de derivaat negatief. De kasstromen van de renteswap worden bepaald op basis van de modaliteiten van de renteswap, waarbij rekening wordt gehouden met de betaalfrequentie, de rentecoupon en de rentebasis.

Voor het effectieve deel van de hedge worden de resultaten van het hedge-instrument en de afgedekte positie overeenkomstig de regels voor kostprijs hedge-accounting van Richtlijn 290 gelijktijdig in de winst- en verliesrekening verwerkt. Omdat de hedge volledig effectief is, zijn de resultaten gelijk en tegengesteld aan elkaar waardoor het netto-effect in de winst- en verliesrekening nihil zal zijn.


Na het effect van de swaps is de gemiddelde rente op de variabel rentende leningen 3,47% (2018: 3,64%). 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 878,9 miljoen opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen. Dit is inclusief een door het WSW geborgde lening met een variabele hoofdsom ad € 25 miljoen, die ultimo boekjaar volledig is opgenomen. 


Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 142,5 miljoen (2018: € 107,5 miljoen) aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,56 %. De credit spread die op deze leningen wordt betaald wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,18 %. Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven: