De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde tegen 2,38% (2018: 2,45%) en hebben een gemiddelde looptijd van 7 jaar. De nominale waarde van deze tijdelijke verschillen bedraagt circa € 164 miljoen (2018: circa € 73 miljoen). De post heeft met name betrekking op langlopende leningen, projecten in ontwikkeling en compensabele verliezen.


Aangezien Lefier haar beleid heeft afgestemd op haar volkshuisvestelijke karakter, is bij het contant maken van het tijdelijk waarderingsverschil van het vastgoed in exploitatie de veronderstelling gehanteerd dat er in de toekomst geen afwikkelmoment zal zijn van de te vormen latentie. Hierdoor bedraagt de contante waarde van de berekende latentie vrijwel nihil. De nominale waarde van de latente belasting(en) bedraagt ultimo boekjaar € 98 miljoen (2018: een latente belastingvordering van € 214 miljoen).


Van de compensabele verliezen is de verwachting dat deze gecompenseerd worden binnen de daarvoor beschikbare termijn van verliescompensatie binnen de fiscale wetgeving hierover. Het deel van de vennootschapsbelasting over de fiscale verliezen dat is ontstaan door  de beperking van de rente-aftrek bedraagt € 12.685 en is niet geactiveerd aangezien dit naar verwachting niet in de toekomst kan worden gecompenseerd.