Midden-Groningen

Voor 2019 zijn geen investeringsafspraken gemaakt met de gemeente Midden-Groningen. Dit had alles te maken met de onduidelijkheid van de versterkingsopgave.

Groningen

In de prestatieafspraken met Groningen staat dat er nog investeringsruimte is, maar dat er niet genoeg locaties zijn om te bouwen. Eind 2019 gold dit nog steeds. Wel maakten we enorme stappen in het voorbereiden van projecten voor verduurzaming van woningen. Een deel van de nieuwbouw is aangesloten op een warmtenet. Samen met de andere corporaties in de stad werkten we aan een masterplan voor duurzaamheid. 

We introduceerden de VoorzieningenWijzer, een digitaal overzicht van alle toeslagen, regelingen en tegemoetkomingen die er zijn. We zijn in gesprek met de gemeente hoe de VoorzieningenWijzer kan bijdragen aan het gemeentelijk armoedebeleid.

In 2019 zijn we begonnen met enkele experimenten in het kader van ons woonruimte-verdeelsysteem. De aanleiding is de krapte op de woningmarkt en de oplopende zoektijden voor bepaalde doelgroepen. De uitkomsten van de experimenten gebruiken we als input voor een nieuwe woonvisie en huisvestingsverordening.

Bij de start van het nieuwe studiejaar komen er veel buitenlandse studenten naar Groningen. Vanuit het convenant jongeren-, en studentenhuisvesting maakten we afspraken om gezamenlijk de knelpunten in de opvang van deze studenten op te pakken. Lefier stelde de Esdoornflat hiervoor ter beschikking. Deze flat stond deels leeg, in afwachting van renovatie. Daarnaast maakten we op tijd afspraken maken met gemeente en onderwijsinstellingen. Daardoor verliep de start van het nieuwe studiejaar vrijwel zonder problemen.

Emmen

In Emmen werkten de betrokken partijen in 2018 aan een nieuw lokaal akkoord op basis van de gezamenlijke doelen en ambities. In oktober 2018 is dit akkoord vastgesteld. Met wederkerigheid als uitgangspunt, benoemt het akkoord per thema de taken en opgaven voor alle partijen. Ons bod en de uiteindelijke prestatieafspraken sloten hier zoveel mogelijk op aan.