OR-leden beseffen het niet altijd, maar zij zijn het geweten en het geheugen van een bedrijf, de luis in de pels en een cultuurdrager. Het is belangrijk om met elkaar te praten over wat er goed en slecht gaat in het bedrijf en wat beter moet. Maar zonder helder omschreven rechten slaat de vrijblijvendheid toe. Dat verwoordde OR-lid Henk van Petten al in 1957 bij de installatie van de OR van Albert Heijn. Namens de gekozen leden zei hij: “Niemand zegt boven de wieg van een pasgeboren baby: ´Dat wordt een mislukking.´ Wanneer we de OR zien als een harmonisch orkest, waarbij de dirigent en de orkestleden hun uiterste best doen een goed concert te geven, dan heeft de OR wel degelijk zin. Wij leden van de OR willen onze dirigent dan ook vragen: Wij zullen onze uiterste best doen om het samenspel met u te leren, maar geef ons dan ook een goed instrument om het te leren en geen fluit met één of twee tonen.”

In 2020 bestaat de Wet op de ondernemingsraden 70 jaar. Terugkijkend op 2019, heeft de motivatie waarmee deze wet toentertijd is ingediend nog steeds niet aan kracht ingeboet.

Terugblik 2019

2019 was een stormachtig jaar waarin veel zaken de revue passeerden. Eén daarvan is dat de beoogde OR-verkiezingen in maart 2019 niet doorgingen. Er waren niet genoeg kandidaten vanuit het bedrijf en vakbonden.

Ook als OR moesten wij meebewegen op de economische, politieke, maar ook op bedrijfsmatige conjunctuurgolven. Het was een jaar met grote tegenstellingen en een enerverend krachtenveld. We hebben afscheid moeten nemen van een groep collega’s Verhuurmakelaars waarmee ook een persoonlijke band was opgebouwd. Dit is de organisatie, maar ook de individuele leden van de OR, niet in de koude kleren gaan zitten.

Het was ook het jaar dat wij intensief en op een goede en constructieve manier samenwerkten met onze interim-bestuurder Margriet Drijver. Wij waren het niet altijd met elkaar eens, maar dat hoeft en moet ook niet. Juist door tegenstellingen komt een gezonde discussie op gang. De discussies zijn steeds met respect voor elkaar en voor elkaars standpunt gevoerd.

We zijn in 2019 gestart met het herstellen van de relatie met de vakbonden. Dat was nodig, omdat wij in 2018 lijnrecht tegenover elkaar stonden en van mening verschilden over de invulling van de ‘zekerheden’ die werden benoemd in de Ontwikkelfaciliteiten. De toenmalige bestuurder zag samen met de OR deze weeffout en trok de bestuurlijke verantwoordelijkheid naar zich toe. In overleg met de OR zijn de zekerheden uit de Ontwikkelfaciliteiten weggehaald. Deze aanpassing was het vertrekpunt voor de georganiseerde rondetafelgesprekken begin 2019. Door deze rondetafelgesprekken werd de directie ook zichtbaarder en aanspreekbaar voor de medewerkers van Lefier.

De verstandhouding tussen OR en de vakbonden is mede daardoor weer genormaliseerd. Zo konden we samen oog blijven houden voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen Lefier. Wij trokken gezamenlijk op in het optimalisatie- en reorganisatietraject Verhuurmutatie- en incassoproces, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

In het voorjaar van 2019 beëindigde Conchita Abdoelsaboer haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris voor de OR. Ze koos voor een andere richting binnen Lefier. De OR bedankt haar voor haar waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de OR en haar betrokken inzet. Per 1 april 2019 startte Annemarie Zieck als nieuwe ambtelijk secretaris.

In 2019 overlegden we negen keer met de bestuurder en drie keer met een delegatie van de Raad van Commissarissen.
Naast de advies- en instemmingsaanvragen besteedden we veel aandacht aan het optimalisatie- en reorganisatietraject Verhuurmutatie- en incassoproces en wat dit in onze organisatie teweeg bracht.

Adviesaanvragen

In 2019 bracht de OR over de volgende onderwerpen advies uit aan de bestuurder:

- Profiel bestuurder

- Kaderbrief 2020-2029

- Benoeming bestuurder

- Plan van Aanpak Verhuurmutatieproces

- Reorganisatie Verhuurmutatie- en Incassoproces

- Kaders ontwikkeling MADS (management-assistentes en directie-secretaresses)