Jaarlijks evalueert de raad het eigen doen en laten. In 2019 gebeurde dat op 1 maart. Voorafgaand vond een governancecheck plaats. Daarbij wordt het doen en laten van de raad getoetst aan het eigen governance- en toezichtkader, de Governancecode en de relevante delen van de Woningwet. Ook is gekeken naar de verdeling in kennis en competenties, zoals vastgelegd in de door de Autoriteit Woningcorporaties ontwikkelde competentiematrix. In tegenstelling tot 2018, kwam de zelfevaluatie zonder externe begeleiding tot stand. Het gesprek bracht verder focus aan in het proces van teamvorming in de raad en het bevorderen van het open gesprek met niet alleen de bestuurder, maar ook de drie directeuren. Terugkijkend op 2019 ervaart de raad een duidelijk positieve ontwikkeling in de openheid en toegenomen ruimte voor actief toezicht en de klankbordrol. De wijze waarop Margriet Drijver als interim-bestuurder daarin opereerde, heeft de raad als zeer positief ervaren. Ook heeft de raad gezien dat bestuur, directie en management gezamenlijk investeerden in een Comeniusleergang. Deze bevorderde de onderlinge verbinding en droeg bij aan het voeren van open en eerlijke gesprekken, of, in de woorden van Comenius, ‘het vrijmoedig spreken’.

Het voeren van open en eerlijke gesprekken was ook nodig, omdat in de loop van 2019 de tussentijdse rapportages tot twee keer toe stevige tegenvallers lieten zien. Bovendien bleek er in het voorjaar een reorganisatie in het verhuurproces noodzakelijk. 2019 liet zien dat Lefier voor het behalen van de hoge volkshuisvestelijke ambities (lage woonlasten, hoge investeringen) harder moet werken aan kostenbewustzijn. We zien hierin een duidelijke omslag in de organisatie en bij management en directie. We hebben vertrouwen dat de gemaakte keuzes ertoe leiden dat Lefier vanaf 2020 op het kostenniveau zit dat past bij de doelstellingen uit het Doorontwikkelplan 2016-2020. Het afgelopen jaar bracht ook bij Lefier een zeer gewenste verandering in mindset richting kostenbewustzijn en klantgerichtheid.