Governancecode Woningcorporaties

Governance gaat over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht dat daarbij hoort. Lefier onderschrijft de Aedescode (Aedes is de overkoepelende vereniging van woningcorporaties) en past de principes van de Governancecode Woningcorporaties toe bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Governancecode Woningcorporaties geeft weer hoe woningcorporaties denken over goed bestuur en toezicht en gaat hierbij onder meer in op voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing. Lefier ziet de Governancecode als een richtlijn voor de verbetering van haar kwaliteit, het afleggen van verantwoording en transparantie. In 2019 is binnen Lefier niet afgeweken van de Governancecode.

In november 2019 hebben VTW en Aedes een geactualiseerde versie van de Governancecode vastgesteld. Deze ligt in het verlengde van de Code 2016 en kent de volgende vijf principes:

  1. Principe 1 Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht
  2. Principe 2 Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
  3. Principe 3 Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar
  4. Principe 4 Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
  5. Principe 5 Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten

Meer informatie over Corporate Governance vindt u op de website van Lefier.

Governancekader Lefier

Lefier stelt hoge eisen aan kwaliteit en professionaliteit van governance en hanteert een integraal governancekader. Dat betekent dat:

  • de governance is vormgegeven conform moderne eisen aan goede governance;
  • de governance is vastgelegd en transparant gemaakt in handzame documenten;
  • governance is een onderwerp dat leeft bij alle intern betrokkenen, zij  hebben zich de principes van goede governance eigen gemaakt;
  • de governance is terug te zien in opvattingen, houding en gedrag van bestuur, directeuren, leden van de raad van commissarissen en medewerkers.

Bestuur
Bestuursmodel

De bestuurder van Lefier is resultaatverantwoordelijk voor de gehele corporatie. Als eindverantwoordelijke ontwikkelt zij in samenspraak met de directeuren de strategische koers. De bestuurder realiseert de strategische positie, de maatschappelijke prestaties, de strategische doelen, de identiteit, de (financiële) continuïteit, verwerkelijkt de missie en is belast met de algehele leiding. De bestuurder stelt het beleid van de corporatie vast dat mede is ontwikkeld door de directeuren en toetst het beleid aan de strategische uitgangspunten en de regelgeving, met als doel het verwezenlijken van de missie en de strategische visie.

Reglement bestuur, reglement bestuur-directeuren

De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in het reglement bestuur. Het reglement bestuur-directeuren bevat de taken en mandaten van de directeuren. In het reglement bestuur is ook een kader opgenomen voor de rolverdeling tussen bestuur, raad van commissarissen, audit & control en medezeggenschap (intern en extern). Het kader voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden door BTiV, Burgerlijk Wetboek, Woningwet, Wet op de Ondernemingsraden en Wet Huurder – Verhuurder.

Strijdige belangen

Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen Lefier en de bestuurder wordt vermeden. In 2019 was geen sprake van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de bestuurder, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Governancecode Woningcorporaties.